എം കെ ആര്‍ അനുസ്മരണം

എം കെ ആര്‍ അനുസ്മരണം

സഖാവ് എം കെ ആര്‍ അനുസ്മരണം,  ആഗസ്റ്റ് 1 ന് സഖാവ് ഉസ്മാന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി